Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.                             

الزامات سرمایه گذاری

 

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم سهام می کند. در طول عمر صندوق، حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود                                                                
شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " ثبت شده نزد سازمان حداقل 70% از کل دارایی های صندوق
2 - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
1 - 2 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرار داد اختیار معامله همان سهام  حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
2-2 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرار داد اختیار معامله همان سهام  حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3 - سهام ، حق تقدم سهام و قرار داد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت  حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
4 - سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداکثر 20% از کل دارایی های صندوق
٥ - واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار "

حداکثر 5% از کل دارایی صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد .


دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان