بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

کارگزاری آینده نگر خوارزمی به همراه توضیحات

کارگزاری بانک صادرات به همراه توضیحات

کارگزاری بانک مسکن به همراه توضیحات

کارگزاری خبرگان به همراه توضیحات

کارگزاری کارآمد به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر به همراه توضیحات