بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 68,119 99.23 149,234 89.94 167,961 92.61 151,478 83.87
اوراق مشارکت 15,375 22.4 314 0.19 920 0.51 0 0
سپرده بانکی 5,946 8.66 12,152 7.32 8,403 4.63 15,631 8.65
وجه نقد 0 0 1 0 4 0 1 0
سایر دارایی ها -21,103 -30.74 4,217 2.54 4,075 2.25 13,494 7.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,064 49.62 67,044 40.41 78,848 43.47 76,850 42.55