بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 63,640 97.61 132,332 87.93 135,190 89.97 132,477 84.75
اوراق مشارکت 16,113 24.71 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,734 8.79 14,188 9.43 11,977 7.97 21,273 13.61
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -20,641 -31.66 3,977 2.64 3,099 2.06 2,570 1.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 32,147 49.31 52,975 35.2 58,840 39.16 60,673 38.81