بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 54,360 93.32 174,972 79.29 208,877 79.93 174,269 94.26
اوراق مشارکت 17,600 30.21 5,277 2.39 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,193 8.91 30,511 13.83 43,171 16.52 7,635 4.13
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -21,226 -36.44 9,906 4.49 9,263 3.54 2,981 1.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,990 49.77 75,615 34.27 88,738 33.96 75,754 40.97