بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 72,799 99.95 169,340 86.28 178,243 84.08 182,803 79.9
اوراق مشارکت 14,714 20.2 922 0.47 982 0.46 1,005 0.44
سپرده بانکی 6,511 8.94 18,296 9.32 21,208 10 39,237 17.15
وجه نقد 0 0 2 0 1 0 0 0
سایر دارایی ها -21,460 -29.46 7,697 3.92 11,549 5.45 5,741 2.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,700 50.39 86,562 44.11 98,507 46.47 115,634 50.54