بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 59,458 95.7 157,565 84.91 126,080 81.39 137,631 85.98
اوراق مشارکت 17,051 27.44 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,580 8.98 21,592 11.64 23,119 14.92 20,055 12.53
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -20,378 -32.8 6,411 3.45 5,710 3.69 2,395 1.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,817 49.6 66,929 36.07 49,480 31.94 45,064 28.15