نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 4,591,172,648,640 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,417,930 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,454,993 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,496,819 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 402,102

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/06

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

شركت تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

فاطمه بياتي مشعوف، سيد امير اعتمادي، پريسا السادت طباطبائيان

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

enamad